Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wps.pl prowadzony jest przez spółkę WPS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W
RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem 0000763815, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN, NIP: 817 200 65 01, REGON: 180099059, adres poczty elektronicznej: sklep@wps.pl. numer telefonu
kontaktowego: 17 58 52 079

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszych dokumentu.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w wypadkach: (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami: (3) produkty realizowane w trybie „na zamówienie”.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Konsument jest zobowiązany do odesłania lub przekazania Produktu Sprzedawcy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy; ponadto zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.
5. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: WPS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wojska Polskiego 9D; 39-300 Mielec
6. Sprzedawcy przysługuje prawo do powstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskaże inny sposób; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Ze względu na charakter oferty Sklepu Internetowego zwrotom podlegają tylko produkty nieużywane oraz nieuszkodzone

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem zostaje wyłączona.
3. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym  Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i  kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty rzeczy lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub  uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, ze w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku  do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.

Załącznik 1 – Wzór Formularza odstąpienia od umowy